Wijzigingen aan het fiscaal regime voor auteursrechten

Boekhouding Fiscaal advies January 12, 2023

Wijzigingen aan het fiscaal regime voor auteursrechten

Het stond al enkele jaren in de sterren geschreven dat het fiscaal regime voor auteursrechten gewijzigd zou worden. Na heel wat wetgevend gepalaver, werd de wijziging eind vorig jaar uiteindelijk toch goedgekeurd door het Parlement.

Wat wijzigt er?

Volgens de nieuwe wetgeving komen enkel nog volgende inkomsten in aanmerking voor het fiscaal voordelig regime voor auteursrechten:

Inkomsten:

 • verkregen uit de overdracht of licentie door de oorspronkelijke auteur of kunstenaar (of zijn erfgenamen);
 • die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst;
 • met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten;
 • op voorwaarde dat de oorspronkelijke auteur of kunstenaar ofwel:
  • beschikt over een kunstwerkattest
  • de rechten overdraagt voor ofwel mededeling aan het publiek, ofwel voor openbare uitvoering of opvoering, ofwel voor reproductie;
 • of, in het algemeen, de inkomsten die worden verkregen via een beheersorganisatie (bv. Sabam)

De Minister van Financiën heeft in het Parlement uitdrukkelijk verklaard dat geen enkele beroepsgroep (bv. IT’ers of architecten) a priori van het toepassingsgebied wordt uitgesloten. Alle beroepsgroepen kunnen in principe het fiscaal regime voor auteursrechten (blijven) toepassen, maar dan met inachtneming van de bovenstaande voorwaarden.

Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk zal de fiscus dit wetgevend initiatief aangrijpen om een aantal - volgens haar in de praktijk bestaande - excessen uit het toepassingsgebied uit te sluiten:

 • ontwikkeling van computerprogramma’s (schrijven van code) en databanken;
 • bouwplannen van architecten (niet bedoeld voor mededeling aan het publiek of reproductie)
 • SaaS-licenties (geen overdracht door oorspronkelijke auteur, niet bedoeld voor mededeling aan het publiek of reproductie);
 • ontwikkeling van interne bedrijfsprocessen, applicaties, … (niet bedoeld voor mededeling aan het publiek of reproductie);

Andere zaken worden dus niet a priori uitgesloten:

 • auteurs, kunstenaars, performers, …
 • andere activiteiten van IT-consultants buiten het “schrijven van code”: webdesign, business developers, grafisch ontwerp, …
 • reclame, marketing, communicatie en/of multimedia-activiteiten;
 • schetsen, plannen, maquettes, technische tekeningen etc. van architecten die bedoeld zijn voor reproductie door een architectenkantoor;
 • designers;
 • journalisten en fotografen;

Het staat vast dat er de komende maanden en jaren veel onduidelijkheid zal heersen over de concrete toepassing van de nieuwe regelgeving. De praktische invulling wordt overgelaten aan de rulingcommissie en de rechtbanken. Allicht zal de wet zelf ook worden aangevallen door een aantal beroepsgroepen voor het Grondwettelijk Hof. Dit zal in de praktijk dus tot menig discussie leiden bij fiscale controles, die momenteel fors worden opgedreven worden door de fiscus.


Auteursrechten

Wat wijzigt er verder nog?

Naast de wijziging van het toepassingsgebied, heeft de wetgever ook een aantal bijkomende beperkingen ingevoerd.

Zo zal de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten gelimiteerd worden indien deze samenloopt met het leveren van een ander prestatie. Hierbij dient in dit geval een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de vergoeding voor de prestatie die de ‘auteur’ ontvangt als gevolg van het uitoefenen van zijn creatieve prestaties enerzijds en zijn gewone arbeidsprestatie anderzijds. Denk bijvoorbeeld aan een journalist die naast zijn creatief werk ook administratief en uitvoerend werk dient te verrichten.

De vergoeding voor de overdracht van auteursrechten mag in dat geval niet hoger liggen dan 30 % van de totale vergoeding (auteursrechten + loon/zelfstandig inkomen). Stel dat de journalist op jaarbasis € 100.000 ontvangt, komt slechts € 30.000 in aanmerking voor het regime auteursrechten. € 70.000 zal belast worden als een beroepsinkomen (zelfstandige baten).

In het kader van een door de wet voorziene overgangsmaatregel bedraagt dit percentage 50 % voor de vergoedingen van 2023 en 40 % voor de vergoedingen van 2024. Vanaf 2025 ligt de limiet definitief op 30 %.

Wat wijzigt er niet?

Het tarief van de roerende voorheffing én de uiteindelijke personenbelasting blijft behouden op 15 %. Ook de maximumgrens en de kostenforfaits blijven behouden. Deze bedragen in 2023:

Inkomstenjaar 2023

Maximumgrens

€ 70.220

Kostenforfait 50 %

€ 18.720

Kostenforfait 25 %

€ 37.450

Overgangsregime

Om een al te drastische stopzetting van het regime te vermijden, heeft men voorzien in een overgangsregime voor de auteurs die in de toekomst uit de boot vallen. Denk dan vooral aan de IT-ontwikkelaars voor wiens hoofdactiviteit louter bestaat uit het schrijven van code.

Deze personen kunnen in 2023 nog een laatste jaar genieten van het regime zoals het voorheen bestond, maar wel met een gehalveerde maximumgrens en gehalveerde kostenforfaits.

+++

Het staat vast dat het fiscaal regime voor auteursrechten de komende maanden en jaren nog veel aanleiding zal geven tot controverse. Indien u wenst om te blijven genieten van het regime, dient u rekening te houden met mogelijke discussies met de fiscus.

Contacteer zeker uw dossierverantwoordelijke bij Fineko indien u vragen heeft over de verdere toepassing van het regime. Hij/zij bekijkt samen met het fiscaal-juridisch team van Fineko welke oplossingen mogelijk zijn.

Gerelateerde nieuwsartikels