Privacyverklaring

Privacyverklaring

FINEKO (1)

vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (2)

en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation' (3). Voorts draagt FINEKO er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring

 1. FINEKO NV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, gecertificeerd accountant en lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en onder nummer 50428983.
  FINEKO LEUVEN NV, met zetel te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Koetsweg 267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0834.419.140, gecertificeerd accountant en lid van het ITAA onder nummer 50428882.
  FINEKO HASSELT BV (P&S Bedrijfsconsultants), met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0876.200.109, gecertificeerd accountant en lid van het ITAA.
 2. Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  1. Persoonsgegevens

  Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de betrokken natuurlijke persoon.

  2.1. Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

  Wanneer u gebruik maakt van onze website dient u zich akkoord te verklaren met het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën (waaronder Google Analytics). Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden door ons gebruikt om onze website beter en efficiënter te doen functioneren en om het gebruiksgemak te optimaliseren. Traceringstechnologieën (zoals Google Analytics) helpen ons om bezoekersstatistieken bij te houden en onze website te optimaliseren. U kan op elk moment via de instellingen van uw browser alle geïnstalleerde cookies beheren, uitschakelen of verwijderen. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dat een invloed hebben op uw gebruikerservaring bij uw bezoek aan onze website.

  Om onze nieuwsbrief te (kunnen) ontvangen, of wanneer u gebruik maakt van ons online contactformulier, dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam en e-mailadres of andere contactgegevens.

  2.2. Onze dienstverlening

  Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens aan FINEKO te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen FINEKO en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is[1].

  FINEKO verwerkt naast de persoonsgegevens dewelke door haar cliënten of aanverwanten worden aangeleverd, ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door onze cliënten worden aangeleverd betreffende hun werknemers, bestuurders, klanten en leveranciers. De persoonsgegevens die door FINEKO worden verwerkt kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke meer.

  FINEKO verwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

  • het uitvoeren van onze opdrachten en dienstverlening voor u (accountancy en boekhouding, juridisch en fiscaal advies, opmaak van overeenkomsten, etc.)
  • het naleven van onze wettelijke verplichtingen als beroepsbeoefenaar (waaronder de identificatieplicht in het kader van de antiwitwaswetgeving)
  • het voorkomen van illegale of vermoedelijke illegale praktijken en/of fraude, en het handhaven van onze algemene voorwaarden
  • het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers
  • het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming
  • het in contact treden met u en/of uw onderneming

  Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

  • toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden
  • het openbaar karakter van deze gegevens
  • de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen
  • de vrijwaring van de wettige belangen van FINEKO en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten
  • andere gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van onze algemene voorwaarden

  3. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

  Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals met FINEKO verbonden ondernemingen, subverwerkers waaronder softwareproviders, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. FINEKO laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht, wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding en om de (eigendoms-) rechten van uzelf en/of FINEKO te vrijwaren en beschermen. FINEKO waakt er over dat de privacyrechten van de betrokkene steeds ten volle gerespecteerd worden en zal met elke dergelijke derde-subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermend zijn dan deze opgenomen onder onze privacyverklaring. FINEKO zal, met inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

  4. Sociale netwerken en clouddiensten

  FINEKO maakt voor haar elektronische communicatie (nieuwsbrieven en/of berichtgeving) gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen. Daarnaast kan u persoonsgegevens delen met ons door het gebruik van clouddiensten (zoals Dropbox, Google Drive, WE-transfer etc.). FINEKO heeft geen controle op deze clouddiensten en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke clouddiensten en sociale netwerken.

  5. Beveiliging van persoonsgegevens

  FINEKO neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Zo maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en richten wij de nodige interne processen en procedures in om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze medewerkers zijn daarnaast zorgvuldig geselecteerd, opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens en contractueel tot geheimhouding verplicht. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij er voor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

  6. Uw privacy-rechten

  De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

  • recht op inzage
  • recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens
  • recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling

  Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: GDPR@fineko.be. Om zekerheid te hebben over uw identiteit dient deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs. FINEKO zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft FINEKO het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

  7. Bewaringstermijn persoonsgegevens

  FINEKO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking. Persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van het gebruik van onze website, ons online contactformulier en onze nieuwsbrieven worden bewaard gedurende een termijn van maximaal 36 maanden. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele back-ups, gewist of geanonimiseerd.

  8. Wijzigingen en updates

  FINEKO kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

  9. Contact

  Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij:

  FINEKO NV
  Toekomstlaan 38
  3600 Genk
  RPR Antwerpen – afdeling Tongeren
  Tel.: + 32 (0)89 32 95 40
  Email: GDPR@fineko.be

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juli 2020.