Algemene voorwaarden Fineko

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 BEROEPSBEOEFENAAR

• FINEKO NV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, gecertificeerd fiscaal accountant en lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en onder nummer 50.428.983; of

• FINEKO LEUVEN NV, met zetel te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Koetsweg 267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0834.419.140, gecertificeerd accountant en lid van het ITAA onder nummer 50.428.882; of

• FINEKO HASSELT BV, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0876.200.109, gecertificeerd fiscaal accountant en lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en onder nummer 50.657.844.

De beroepsbeoefenaar is onderworpen aan de wetgeving betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen alsmede de gedragsregels, normen en deontologische code uitgevaardigd door het ITAA, raadpleegbaar op volgende website https://www.itaa.be.

1.2 OPDRACHTGEVER

De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de beroepsbeoefenaar. De beroepsbeoefenaar mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan, lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat deze de naam, het adres en de overige relevante gegevens van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de beroepsbeoefenaar worden verstrekt.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn – bij voorrang en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever – van toepassing op alle rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever. Afwijkingen dienen, met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 14, uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. Geen enkele afwijking kan worden ingeroepen als algemene regel. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Artikel 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

- hetzij op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door haar mede wordt ondertekend;

- hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien de beroepsbeoefenaar de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het ogenblik en voor zover deze documenten hetzij per brief, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de opdrachtgever werden overgemaakt.

ARTIKEL 4 - DUUR EN OPZEGGING OVEREENKOMST

4.1. RECURRENTE OPDRACHTEN

4.1.1. DEFINITIE

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moet worden uitgevoerd.

4.1.2. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor een recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, met inachtneming van volgende voorwaarden:

 de opzegging dient schriftelijk (per aangetekende brief of email) ter kennis worden gebracht aan de andere partij,

 er dient een opzeggingstermijn nageleefd te worden van één (1) maand.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht. Een afzonderlijke overeenkomst kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

4.2. NIET-RECURRENTE OPDRACHTEN

4.2.1. BEPALING

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 4.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

4.2.2. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidende bepaling wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

4.3. AFHANDELING

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle stukken, boeken en bescheiden die toebehoren aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld van de opdrachtgever of zijn gevolmachtigde. De beroepsbeoefenaar beschikt hiervoor over een minimale termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beëindiging. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door de opdrachtgever, is deze steeds een forfaitaire administratieve vergoeding verschuldigd aan de beroepsbeoefenaar van € 200 voor het klaarmaken en overdragen van het dossier. De opdrachtgever maakt geen aanspraak op enige vergoeding indien de beëindiging van de overeenkomst uitgaat van de beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 5 - DE OPDRACHT

De opdracht van de beroepsbeoefenaar bestaat er niet in de echtheid na te gaan van de bedragen en stukken die door of namens de opdrachtgever aan de beroepsbeoefenaar worden overgemaakt, noch van de inhoud en de conformiteit met de wettelijke bepalingen van akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van welke aard ook, die aan de beroepsbeoefenaar werden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken.

De beroepsbeoefenaar heeft niet als opdracht de juistheid, volledigheid en getrouwheid van de boekhouding, jaarrekening en tussentijdse toestanden te verifiëren of te attesteren. Zij heeft evenmin als opdracht het ontdekken van eventuele fraude, dan wel na te zien, te verifiëren of te attesteren of de boekhouding gevoerd wordt en de jaarrekening opgemaakt wordt conform de wettelijke bepalingen terzake.

De taak van beroepsbeoefenaar bestaat enkel in het verwerken van boekhoudkundige stukken, het technisch en mechanisch voorbereiden van de jaarrekening en tussentijdse toestanden en haar fiscale en juridische bijlagen, dit alles op basis van de door het bestuursorgaan vastgestelde waarderingsregels, de goedgekeurde boekingen en de overgemaakte en/of voorgelegde stukken en informatie.

ARTIKEL 6 - ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING EN BEËINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

6.1. De overeenkomst kan, onverminderd de eventuele aansprakelijkheid door elk van beide partijen bij aangetekend schrijven door de andere partij worden beëindigd, onmiddellijk, zonder inachtneming van enige ingebrekestelling en zonder inachtneming van enige opzegtermijn, schadevergoeding of beëindigingsvergoeding, in geval van:

 ernstige contractuele wanprestatie begaan door de andere partij. Als ernstige contractuele wanprestatie wordt aangemerkt een substantiële of herhaaldelijke tekortkoming in de uitoefening van de verplichtingen of taken ingevolge deze overeenkomst en/of algemene voorwaarden, in het bijzonder de artikelen 8.2. en 8.3. (waaronder de niet of niet-tijdige betaling van erelonen), en indien deze tekortkoming niet verholpen is binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat deze door middel van een aangetekend schrijven aan de tekortkomende partij werd ter kennis gebracht; of

 indien één der partijen zich schuldig maakt aan enige bedrieglijke, criminele, kwaadwillige handeling of grove fout op dergelijke wijze dat naar het redelijke oordeel van de andere partij, de uitvoering van deze overeenkomst of haar zakelijke activiteiten, haar reputatie, haar goodwill of imago hierdoor dermate negatief wordt aangetast of zou kunnen worden aangetast dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk blijkt.

6.2. De beroepsbeoefenaar is daarnaast, onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtgever, gerechtigd de overeenkomst op elk ogenblik, zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn en zonder recht op schadevergoeding of beëindigingsvergoeding, te beëindigen indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen; of

 omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken; of

 in geval van invereffeningstelling, procedure van (vroegtijdige) ontbinding, stopzetting van activiteiten, kennelijk onvermogen of het niet langer solvabel zijn van de opdrachtgever.

Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de opdrachtgever. Wanneer zij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de opdrachtgever op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn of haar rechten, en waarvoor zij opdracht had gekregen.

6.3. In geval van opening van een faillissementsprocedure van de opdrachtgever is de overeenkomst van rechtswege, zonder recht op schadevergoeding, ontbonden.

ARTIKEL 7 - OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, niet-correcte of niet-tijdige, geheel of gedeeltelijke, uitvoering door de opdrachtgever van zijn of haar verbintenis(sen), waaronder niet-betaling van de erelonen of voorschot(ten), is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van haar verbintenis(sen) op te schorten of uit te stellen totdat de opdrachtgever aan zijn of haar verbintenis(sen) heeft voldaan. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever.

De beroepsbeoefenaar brengt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van haar voornemen haar verbintenis(sen) op te schorten of uit te stellen. Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de opdrachtgever, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst zij de opdrachtgever hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de opdrachtgever. De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte prestaties.

ARTIKEL 8 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

8.1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR

De beroepsbeoefenaar voert de haar toevertrouwde opdracht uit in volledige onafhankelijkheid, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de geldende normen, krachtens een middelenverbintenis.

De beroepsbeoefenaar kan zich, naar haar vrije keuze, laten bijstaan door medewerkers of deskundigen, en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdracht(en) geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen valt het nazien en/of verbeteren van de (jaar-)rekeningen, fiscale aangiften, boekhouding, stukken en/of andere bescheiden op fouten of tekortkomingen begaan in de boekjaren die de aanvang van de opdracht voorafgaan, geheel buiten de verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar en maakt dit geen deel uit van haar opdracht.

De beroepsbeoefenaar, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en de toepasselijke plichtenleer, onder voorbehoud van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De stukken, boeken en bescheiden van de opdrachtgever mogen worden verplaatst. De beroepsbeoefenaar mag ze bijhouden gedurende de tijd die zij nodig heeft om haar opdracht(en) uit te voeren. De opdrachtgever heeft altijd het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk, hetzij via (een) aangestelde(n), mandataris(sen), of drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze stukken, boeken en bescheiden eigendom zijn van de opdrachtgever.

8.2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever verbindt er zich uitdrukkelijk toe:

 de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht of in het kader van de Antiwitwaswet tijdig ter beschikking te stellen;

 de verbintenis(sen) voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden na te komen;

 elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;

 indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

 na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn of haar verwachtingen en met de door hem of haar verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, de beroepsbeoefenaar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen;

 de beroepsbeoefenaar alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht en die de beroepsbeoefenaar op verzoek van derden kan voorleggen;

 de erelonen van de beroepsbeoefenaar te betalen overeenkomstig artikel 9;

De opdrachtgever is daarnaast als enige verantwoordelijk voor bewaring van alle originele documenten alsmede alle door de beroepsbeoefenaar overgemaakte (boekhoudkundige) stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

8.3. VERBOD OP AFWERVING

De opdrachtgever en de beroepsbeoefenaar verbinden zich er uitdrukkelijk toe om, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandig medewerker, in het bijzonder deze(n) betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks prestaties te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de beroepsbeoefenaar.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd door de overtredende partij ten bedrage van € 15.000.

ARTIKEL 9 – ERELONEN

9.1. ALGEMEEN

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op de beroepsbeoefenaar en voorzien in de opdrachtbrief. De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de prestaties ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. Wanneer op vraag van de opdrachtgever een opdracht dient uitgesteld te worden ten overstaan van de overeengekomen termijn, heeft de beroepsbeoefenaar het recht haar prestaties reeds aan te rekenen.

9.2. AANPASBAARHEID

De erelonen van de beroepsbeoefenaar worden jaarlijks, van rechtswege en zonder enige aanmaning of waarschuwing daartoe, aangepast aan indexaties, wijzigingen van lonen, lasten, taksen, heffingen, kosten, marktevoluties of een andere prijsbepalende factor.

9.3. BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders wordt vermeld. Niet-betaling of laattijdige betaling, geheel of gedeeltelijk, legt van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de verplichting ten laste van de opdrachtgever tot betaling van een intrest op het nog verschuldigde bedrag, te betalen per dag vertraging à rato van 10% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke aan betaling op de vervaldag de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair verhoogd met 10%, met een minimum van € 125, en een maximum van € 2.500, dit ten titel van uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoeding. Eventuele gerechtskosten zijn hierin niet begrepen. Bovendien zal voor elke verstuurde herinneringsbrief of ingebrekestelling een bijkomend forfaitair bedrag van € 25 verschuldigd zijn. Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

Ingeval van niet-betaling heeft de beroepsbeoefenaar het recht om haar opdracht en/of prestaties tijdelijk te schorsen overeenkomstig artikel 7 of definitief te beëindigen overeenkomstig artikel 6, zonder dat dit aanleiding kan geven op enig recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.

9.4. VOORSCHOTTEN - WAARBORGEN

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen, ongeacht de opdracht al dan niet werd beëindigd. Deze voorschotten worden verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen. De beroepsbeoefenaar behoudt zich tevens het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst een waarborg of garantie te eisen van de opdrachtgever.

9.5. BETWISTING VAN STAAT VAN KOSTEN EN ERELONEN

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar, zonder dat deze laatste gehouden is hierop te antwoorden. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de opdrachtgever akkoord gaat met de gefactureerde prestaties.

ARTIKEL 10 – FORFAITAIRE ERELONEN EN BUDGETTEN

10.1. Indien op verzoek van één der partijen bij ondertekening van de opdrachtbrief of op enig ander tijdstip een forfaitair ereloon en/of budget werd vooropgesteld, geldt dit steeds voor de limitatief omschreven opdracht.

10.2. Elk forfaitair ereloon en/of budget is steeds gebaseerd op (i) op dat ogenblik geldende erelonen en tarieven (ii) het geschatte werkvolume en vermoedelijke tijdsbesteding door de beroepsbeoefenaar, (iii) de door de opdrachtgever verstrekte gegevens oa. m.b.t. zijn of haar interne organisatie, (iv) de moeilijkheidsgraad van het dossier, (v) de aard van de activiteit van de opdrachtgever en alle andere aspecten die een invloed kunnen hebben op de omvang van de werklast. Indien één van deze factoren in de toekomst zou wijzigen of indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, zullen de forfaitaire erelonen en/of budgetten overeenkomstig worden aangepast. Partijen verbinden er zich toe om hierover jaarlijks, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, overleg te plegen

10.3. Bij het vooropstellen van een forfaitair ereloon en/of budget, wordt er steeds van uitgegaan dat alle informatie, die noodzakelijk is om de prestaties uit te voeren, door de opdrachtgever tijdig ter beschikking wordt gesteld, en dat deze informatie volledig, accuraat en gestructureerd is, dit onder meer in uitvoering van de eigen wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

10.4. Indien het forfaitair ereloon en/of de gebudgetteerde tijd, omwille van bepaalde omstandigheden, de beroepsbeoefenaar niet zou toelaten de opdracht kwalitatief uit te voeren, worden deze extra tijdsbestedingen bijkomend aangerekend. Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de hiernavolgende prestaties in geen geval inbegrepen in het vooropgestelde budget :

 het nazien en/of rechtzetten van fouten of tekortkomingen vastgesteld in de boekhouding, jaarrekeningen en/of aangiften voor de boekjaren, alsmede voor de periode van het lopende boekjaar, die de aanvang van de prestaties van de beroepsbeoefenaar voorafgaan

 de specifieke bijstand die zou kunnen worden gevraagd, zoals juridisch advies, advies inzake bijzondere wetgeving, financiële, fiscale administratieve of andere aangelegenheden.

Deze lijst is niet limitatief noch exhaustief en treft alle prestaties die niet uitdrukkelijk vermeld worden in de opdracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, worden de prestaties die de beroepsbeoefenaar aan de opdrachtgever worden verleend buiten de opdracht, aan de opdrachtgever aangerekend in regie op basis van uurtarieven die van toepassing zijn op het moment dat de betreffende prestaties worden verstrekt.

ARTIKEL 11 – KMO-PORTEFEUILLE, (GROEI)SUBSIDIES EN STEUNMAATREGELEN

De maatregelen “KMO-portefeuille” en “KMO-groeisubsidie” zijn financiële steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid gericht op ondernemingen die willen investeren in de pijlers opleiding en (strategisch) advies. De beroepsbeoefenaar is een erkend dienstverlener in de pijler advies. Bijkomende informatie kan op verzoek daartoe vanwege de opdrachtgever verkregen worden bij de beroepsbeoefenaar of geraadpleegd worden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (http://www.vlaio.be/).

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen valt de aanvraag binnen het kader van de “KMO-portefeuille”, evenals alle andere subsidieaanvragen of steunmaatregelen, geheel buiten de verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar en maakt deze geen deel uit van haar opdracht.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Overeenkomstig de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en de toepasselijke plichtenleer, heeft de beroepsbeoefenaar haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een collectieve polis die is goedgekeurd door het ITAA.

De verzekerde activiteiten zijn deze zoals omschreven in de artikelen 3 en 6 van voornoemde Wet, alsook de hiermee door het ITAA als verenigbaar beschouwde activiteiten. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangetoond voor opdrachten waarvan wordt bewezen dat ze door haar werden aanvaard.

De waarborgen dekken (i) de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar voor schade veroorzaakt in de uitoefening van de verzekerde activiteiten, en (ii) de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor alle lichamelijke en/of materiële schade, alsook voor de immateriële schade ten gevolge van lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt door de beroepsbeoefenaar, haar personeelsleden of door haar roerende of onroerende goederen, tijdens of ter gelegenheid van de uitoefening van de verzekerde activiteiten. De beroepsbeoefenaar is niet aansprakelijk voor prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep heeft gedaan.

De waarborg is van toepassing in de hele wereld voor de activiteiten die beroepsbeoefenaar uitoefent vanuit haar in België gevestigd kantoor met uitsluiting van: elke vordering tot vergoeding ingediend onder het recht van, dan wel in uitvoering van een vonnis uitgesproken door elke rechtbank van de USA of van Canada of van elk grondgebied dat zich onder de rechtsbevoegdheid van de USA of Canada bevindt. In geval van een gerechtelijke procedure, zal de waarborg daarenboven slechts verworven zijn voor een rechtsmacht gelegen op het grondgebied van een land dat lid is van de Europese Unie of in Zwitserland.

12.2. De (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar voor de uitvoering van de opdracht is in elk geval beperkt tot (i) de verzekerde activiteiten, en (ii) het bedrag of de bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering betrekking heeft en binnen de grenzen van de dekking, zijnde € 2.500.000 voor prestaties als accountant en € 1.000.000 voor juridische prestaties.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de opdrachtgever werden gefactureerd gedurende de twaalf (12) maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één (1) jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract van de beroepsbeoefenaar.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

12.3. De beroepsbeoefenaar voert de opdracht uit overeenkomstig de deontologische en andere beroepsnormen van het ITAA, rekening houdende met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

In geen geval kan de beroepsbeoefenaar aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is de beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

12.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

ARTIKEL 13 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de opdracht zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (‘Global Data Protection Regulation’). Door middel van huidige overeenkomst draagt de opdrachtgever zijn of haar persoonsgegevens, alsmede de persoonsgegevens waarover zij beschikt (waaronder deze van zijn of haar aanverwanten, aandeelhouders, bedrijfsleiders, werknemers, klanten en leveranciers) over aan de beroepsbeoefenaar en wordt toestemming gegeven aan deze laatste om deze te verwerken.

De opdrachtgever erkent en stemt er expliciet mee in dat de beroepsbeoefenaar de verstrekte persoonsgegevens mag doorgeven aan verbonden ondernemingen en subverwerkers (waaronder externe medewerkers en softwareproviders) voor de uitvoering van de opdracht. De beroepsbeoefenaar maakt gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen en bewaart de toevertrouwde persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de opdracht, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

De volledige privacyverklaring van de beroepsbeoefenaar is raadpleegbaar op volgende website: https://www.fineko.be/privacyverklaring. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met gegevensverwerking door de beroepsbeoefenaar, haar privacybeleid en de uitoefening van het recht op inzage/op rechtzetting of verbetering e.d.m. kan de opdrachtgever steeds terecht op het volgende e-mailadres: GDPR@fineko.be.

ARTIKEL 14 - DIVERSE BEPALINGEN

14.1. Deze overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdracht wordt goedgekeurd door het intern risk management proces van de beroepsbeoefenaar dat o.a. zal nagaan of de opdracht conform de geldende wetten, regels en reglementen kan uitgevoerd worden.

14.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de opdrachtbrief (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken, zal deze nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid beperkt blijven tot de betrokken bepaling en zonder invloed zijn op de nietigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de opdrachtbrief behoudens indien de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling de essentie van de overeenkomst zou raken en niet kan omgezet worden in een geldige en afdwingbare bepaling. Partijen verbinden zich er in dat geval toe om alle redelijke inspanningen te verrichten om een nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze overeenkomst om te zetten in een geldige en afdwingbare bepaling die economisch gezien het door de partijen nagestreefde doel zoveel als mogelijk verwezenlijkt.

14.3. Een partij zal slechts geacht worden afstand te hebben gedaan van, of te hebben verzaakt aan, enig recht of enige rechtsvordering in verband met deze overeenkomst indien genoemde partij dergelijke afstand of verzaking uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Indien een partij afstand doet van of verzaakt aan een recht of een rechtsvordering in verband met deze overeenkomst, blijft deze afstand of verzaking zonder gevolg met betrekking tot de andere rechten of rechtsvorderingen waarover deze partij beschikt.

14.4. De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht na het verstrijken van een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf datum van kennisgeving ervan door de beroepsbeoefenaar aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden bij gebreke aan reactie binnen voornoemde termijn. Indien de opdrachtgever de wijzigingen niet aanvaardt kan hij of zij de overeenkomst beëindigen binnen dezelfde termijn, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. De overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan, wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

15.2. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever welke niet door partijen onderling kan worden bijgelegd, zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de beroepsbeoefenaar is gelegen. Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen kunnen voorgelegd worden aan de Arbitragecommissie bij het ITAA, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg en zonder procedurekosten.