Disclaimer

Deze website is eigendom van Fineko
E-mail: info@fineko.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Website – Elektronische communicatie


FINEKO betracht bij het samenstellen van deze website en haar elektronische communicatie (waaronder o.a. nieuwsbrieven en andere publicaties) de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Gelet op de snelle evolutie van de behandelde materie bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer accuraat is.

FINEKO is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, evenmin zijn wij verantwoordelijk voor onvolledigheden, onvolkomendheden en/of materiele vergissingen op haar website en/of in haar elektronische communicatie. In navolging van het voorgaande aanvaardt FINEKO bovendien geen enkele verantwoordelijkheid voor enige gemaakte wijziging aan haar elektronische communicatie nadat deze werd verzonden.

De verstrekte informatie is bovendien niet bedoeld als een advies of dienstverlening. U blijft als bezoeker van deze website en/of als ontvanger van elektronische communicatie van FINEKO zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie. Wij raden dan ook steeds aan om een beroep te doen op onze deskundigen ter zake, dewelke u persoonlijk kunnen begeleiden.2. Vertrouwelijkheid

Onze elektronische communicatie (waaronder e-mails) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk per e-mail te verwittigen en deze bestanden, alsmede alle eventuele (lokale) kopieën, op eender welk gebruikt medium (computer, tablet, smartphone, etc.), te verwijderen en vernietigen. Enige openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en mogelijk strafbaar.

Alle berichten verzonden en ontvangen door FINEKO kunnen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, gecontroleerd worden om veiligheidsredenen en op hun conformiteit met (interne) reglementering.

3. Intellectuele eigendoms- en vermogensrechten

FINEKO is eigenaar van alle intellectuele eigendoms- en vermogensrechten, waaronder het auteursrecht of copyright, verbonden aan de content die wordt gepubliceerd op haar website en/of elektronische communicatie, dit met inbegrip van software, teksten, foto’s, beeld- en geluidfragmenten. Dat wil zeggen dat het voorafgaand schriftelijk akkoord van FINEKO noodzakelijk is alvorens gebruik wordt gemaakt van de op de website en/of middels elektronische communicatie gepubliceerde informatie.