Vermogensplanning en COVID-19

Nu u veel tijd doorbrengt “in uw kot” met uw gezin, denkt u misschien aan wat er zou gebeuren bij een onverhoopt overlijden. Wie erft wat? Hoeveel erfbelasting moeten mijn erfgenamen betalen? Kan ik nu nog iets regelen?

Covid-19 Juridisch advies April 01, 2020

Mag ik nog naar de notaris?

Ook notariskantoren moeten de regels rond telewerk en social distancing naleven. Vandaar laten zij op dit moment enkel dringende aktes passeren, waarbij zoveel als mogelijk gewerkt wordt via volmachten zodat er slechts één persoon op het notariskantoor aanwezig moet zijn.

De opmaak van een testament, een schenkingsakte of een wijziging van uw huwelijkscontract zijn over het algemeen niet dringend, tenzij bij een dreigend overlijden. U kan de notaris echter perfect digitaal contacteren, zodat de nodige voorbereidingen al getroffen kunnen worden.

Wat met termijnen die vervallen?

De Vlaamse belastingdienst heeft bovendien een aantal termijnen die tijdens de duur van de Corona-maatregelen zouden aflopen, verlengd met twee maanden. Er zullen geen belastingverhogingen worden opgelegd wegens laattijdige indiening. Het is niet nodig dat u hiervoor uitstel vraagt. Als de huidige maatregelen blijven aanhouden, zal de indieningstermijn automatisch verder worden verlengd.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor:

  • de indiening van een aangifte van nalatenschap
  • de registratie van akte of geschriften
  • termijnen om te voldoen aan een gunstregime (vb. domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning, teruggave bij wedeverkoop binnen de twee jaar, …)

Let wel: indien uw termijn verstrijkt na de maatregelen, krijgt u géén automatisch uitstel en moet u specifiek om uitstel vragen.

Successieplanning “in uw kot”

Tot slot kan u ook zelf een aantal voorzorgsmaatregelen nemen, al dan niet in samenspraak met uw juridisch adviseur of notaris.

Zo kan u:

  • een eigenhandig testament opstellen
    Wenst u dat uw stiefkind ook een deel van uw erfenis krijgt bij uw overlijden? Wilt u dat uw echtgenote de volledige gezinswoning krijgt? Wilt u dat uw favoriete neef één van uw schilderijen krijgt? Wij bezorgen u graag een juridisch correct concept, volledig afgestemd op uw noden en wensen.

Dat testament moet:

  • volledig door uzelf worden geschreven
  • uw naam en de datum vermelden
  • uw handtekening bevatten

Om te vermijden dat het testament verloren gaat of vernietigd wordt, kan u het nog steeds in bewaring geven bij uw notaris, die het zal laten registreren.

  • een bank- of handgift uitvoeren

Als u reeds een deel van uw vermogen wil schenken aan uw kinderen of kleinkinderen, kan u nog steeds werken met een bank- of handgift. U schrijft het gewenste bedrag over naar de begunstigde zonder mededeling (bankgift) of u overhandigt het roerend goed aan de begunstigde (handgift). Vervolgens maakt u een geschrift op waar eventuele modaliteiten van de schenking in worden opgenomen. Zelfs nu de registratiekantoren gesloten zijn, is het nog steeds mogelijk de gift te laten registreren. U kan het bewijsdocument per aangetekend schrijven of per mail aan het betrokken registratiekantoor toesturen.

U kan ons steeds telefonisch of per mail bereiken om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor uw specifieke situatie.

Gerelateerde nieuwsartikels