Wat betekent de nieuwe informatieverplichting voor de aftrek van huuruitgaven voor u?

De regering staat op het punt om een wetsontwerp goed te keuren waarin een bijkomende informatieverplichting wordt opgelegd aan huurders die de huurprijs - al dan niet gedeeltelijk - als een beroepsmatige uitgave in mindering brengen van hun inkomsten. De informatieverplichting geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen. Indien de informatieverplichting niet wordt nageleefd, is de betaalde huur fiscaal niet aftrekbaar. “Een loodzware sanctie voor nog maar eens een bijkomende administratieve verplichting...”, stelt Pieter Van de Sijpe, fiscaal jurist bij Fineko, die de regeling toelicht.

Over Fineko Fiscaal advies December 08, 2023

Huur als aftrekbare kost


Indien u als werknemer, freelancer, zelfstandige, vrije beroeper of vennootschap een onroerend goed huurt waarin u een beroepsactiviteit uitvoert, wordt de huurprijs – evenals alle andere kosten die ermee gepaard gaan – in principe beschouwd als een fiscaal aftrekbare beroepsuitgave. Denk aan de huuruitgaven voor een bureelruimte, praktijkruimte, atelier, werkplaats, loods, kantoor, bedrijfshal, enz ...

De wetgever voert een nieuwe informatieverplichting in, waarbij de huurder via een nader te bepalen model als bijlage bij de belastingaangifte (personenbelasting, vennootschapsbelasting) bepaalde gegevens aan de fiscus moet verstrekken. Op zijn minst weeral een overdreven verzwaring van de administratieve last op de schouders van ondernemers.

De bedoeling van de wetgeving is gelegen in de fiscale mismatch die soms ontstaat omdat een huurder de huur aftrekt als beroepskost, terwijl de verhuurder (die daarvan niet op de hoogte is) in de aangifte personenbelasting (of de rechtspersonenbelasting) de huur aangeeft als “particuliere verhuring” en slechts belast wordt op basis van het geïndexeerd en verhoogd kadastraal inkomen.

Nieuw controlemechanisme

Dit onevenwicht heeft de regering ertoe aangezet om een controlemechanisme uit te werken, waarbij aan iedere huurder die een huuruitgave aftrekt als beroepskost, de verplichting wordt opgelegd om de identiteit van de verhuurder (zowel privé- als rechtspersonen) te melden in een bijlage bij de aangifte personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting, al naar het geval.

Hierbij moet o.a. vermeld worden:

  • De identificatiegegevens van de verhuurder (naam, adres, rijksregisternummer, ondernemingsnummer)
  • Het adres van het gehuurd onroerend goed
  • Het bedrag van de huurvergoedingen
  • Het deel dat beroepsmatig werd afgetrokken

Ook voor managementvennootschappen!

De wetgeving is een administratieve bazooka: iedere huurder dient de verplichte gegevens in de aangifte te vermelden, zo niet is de huurkost niet aftrekbaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook een managementvennootschap zal moeten aangeven dat zij een gedeelte van de woning van de bedrijfsleider huurt als ‘bureelruimte’, ook al is de verhuurder uiteraard perfect op de hoogte van de verplichting om de ontvangen huur aan te geven in de privé belastingaangifte.

Er wordt in de wetgeving geen rekening gehouden met de identiteit van de verhuurder. Zo zal ook een verhuur tussen twee vennootschappen onderworpen zijn aan de informatieverplichting, ook al wordt een verhuurder-vennootschap steeds belast op huuropbrengsten.

Het is niet ondenkbeeldig dat de fiscus op basis van de informatieverplichting gerichte controles zal uitvoeren.

Wat met woninghuur?

Doorgaans stipuleert de particuliere verhuurder in zijn huurovereenkomst dat de gehuurde ruimte niet voor professionele doeleinden aangewend mag worden (bv. voor een freelance-activiteit). Voor de verhuurder maakt het vanuit fiscaal opzicht immers een groot verschil uit of hij verhuurt aan particulieren dan wel aan iemand die de gehuurde ruimte beroepsmatig aanwendt.

Om voornoemd onevenwicht te vermijden voorziet de wetgever bijkomend in een principiële niet-aftrekbaarheid van de huur indien bij aanvang van de huurovereenkomst de huurder verklaarde de ruimtes uitsluitend te gebruiken als hoofdverblijfplaats. Indien de huurder zonder medeweten van de verhuurder de woning achteraf alsnog professioneel gebruikt, dan is de betaalde huur niet langer aftrekbaar. Hierop is één uitzondering voorzien: indien een werkgever/vennootschap voor haar werknemer(s)/bedrijfsleider een woning huurt op basis van een wettelijke of contractuele verplichting, is de huur alsnog aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de huur voor de woning van een buitenlandse werknemer.

Inwerkingtreding

De nieuwe verplichting zou in werking treden vanaf het aanslagjaar 2024. Dat betekent dat de verplichting betrekking zal hebben op de huur die betaald werd vanaf januari 2023. Een bijkomende administratieve last als nieuwjaarscadeautje!

Pieter Van de Sijpe

(Made In: Wat betekent de nieuwe informatieverplichting voor de aftrek van huuruitgaven voor u? (made-in.be))