Managementvennootschap schenken aan 0 %: what’s in a name?

De afgelopen jaren oordeelde de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) steeds strenger bij de toepassing van het gunstregime voor schenk- of erfbelasting voor familiale vennootschappen. En dit ondanks het feit dat de wetgeving al meer dan tien jaar ongewijzigd is gebleven. Vlabel was onverbiddelijk in de uitsluiting van managementvennootschappen van het gunstregime. Tot nu, zo licht Eline Ordies van Fineko toe.

Gunstregime voor schenking en vererving familiale vennootschappen

In het Vlaams Gewest bestaat er al geruime tijd een gunstregime in de erf- en schenkbelasting voor zogenaamde familiale vennootschappen. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan is, kan een dergelijke schenking gebeuren met vrijstelling van schenkbelasting (in plaats van 3% schenkbelasting in rechte lijn) of vererven aan een vlak tarief van 3% erfbelasting, in plaats van de progressieve tarieven in rechte lijn.

Voorwaarden van het gunstregime

Naast een participatievoorwaarde, de voorwaarde van een reële economische activiteit (met uitsluiting van bijvoorbeeld patrimoniumvennootschappen) en een verderzettingsvoorwaarde, vereist de toepassing van het regime ook dat er een handelsactiviteit wordt uitgeoefend door de familiale vennootschap. Daaronder wordt verstaan: een handels-, nijverheids-, landbouwactiviteit of een vrij beroep. Loutere ‘managementvennootschappen’ worden dus uitgesloten.

  Wat is een managementvennootschap?

  Er bestaat geen juridische definitie van een ‘managementvennootschap’, maar het is duidelijk dat de term in België veel meer dekt dan vennootschappen die een bestuursmandaat in een andere vennootschap uitoefenen. Volgens toenmalig staatssecretaris John Crombez kon een managementvennootschap gedefinieerd worden als: ‘alle vennootschappen waarmee mensen zichzelf laten uitbetalen voor hun diensten’, met een focus op bedrijfsleiders, ondernemers, kaderleden en vrije beroepen.

  Interpretatie Vlabel

  Volgens de strengere zienswijze van Vlabel had dit tot gevolg dat vrije beroepen (medisch specialisten, notarissen, advocaten, accountants,...) die hun diensten aanrekenden of factureerden aan één opdrachtgever (bijvoorbeeld een associatie), die het op haar beurt doorrekende aan de eindklanten, geen beroep konden doen op het gunstregime. Volgens Vlabel waren ook dit ‘managementvennootschappen’ en geen beoefenaars van een vrij beroep.

  Vlabel delft het onderspit voor de rechtbank

  De rechtbank van eerste aanleg te Gent veegde deze stringente zienswijze van Vlabel op 9 april (pub. 17 mei) evenwel onverbiddelijk van tafel. Het feit dat een vrije beroepsbeoefenaar diensten aanrekent of factureert aan een associatie of een middelenvennootschap, betekent geenszins dat de ‘managementvennootschap’ geen vrij beroep uitoefent.

  De eigen ‘managementvennootschap’ van de dokter, advocaat of notaris blijft immers onderworpen aan de deontologie voor deze vrije beroepsbeoefenaars en levert diensten die een vrij beroep kenmerken. Het feit dat de aanrekening aan de eindklant gebeurt via een gezamenlijke vennootschap of associatie doet daar geen afbreuk aan, anders zou dat betekenen dat vennootschappen die exclusief in onder-aanneming werken uitvoeren nooit een economische activiteit kunnen uitoefenen.

  Wat met schenkingen of nalatenschappen uit het verleden?

  De termijn om bezwaar aan te tekenen tegen een aanslagbiljet van Vlabel is drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum op het aanslagbiljet. Na het verstrijken van deze termijn is de aanslag definitief en kan ze niet meer worden aangevochten voor een rechtbank. Een wijziging in de rechtspraak wordt expliciet uitgesloten als grond voor een ambtshalve ontheffing, met uitzondering van arresten van het Grondwettelijk Hof. U moet er dus snel bij zijn.

  Eline Ordies

  (Made In: Managementvennootschap schenken aan 0 %: what’s in a name? (made-in.be))

  Gerelateerde nieuwsartikels