Update uw statuten aan de gewijzigde wetgeving !

February 28, 2022
Wetboek van vennootschappen

Wat?

Even terug in de tijd. Op 1 januari 2020 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Allereerst had dit een aantal terminologische wijzigingen tot gevolg, hoofdzakelijk op niveau van de besloten vennootschap of ‘BV’:

  • uw ‘bvba’ moet voortaan officieel een ‘BV’ worden genoemd, dit in alle officiële stukken maar ook op uw facturen, factuurvoorwaarden, emailhandtekening, enz.
  • de titel van ‘zaakvoerder’ wijzigt naar ‘bestuurder’; en
  • de ‘vennoten’ worden voortaan ‘aandeelhouders’ genoemd.

Daarnaast herschrijft het WVV een aantal fundamentele regels, die voorheen van dwingend recht waren. Zo is er bijvoorbeeld geen minimumkapitaal meer vereist voor de oprichting van een BV. De insteek hierbij is dat de BV de standaard rechtsvorm wordt, waarbij een grote statutaire vrijheid primeert o.a. op het vlak van lidmaatschaps- en vermogensrechten verbonden aan aandelen, de (vrije) overdracht van aandelen, de samenstelling van uw bestuursorgaan en haar werking.

Actie vereist?!

Los van deze terminologische wijzigingen, die overigens automatisch van kracht zijn, dient u de statuten van uw BV, NV, CV(ba) en/of VZW verplicht aan te passen aan de gewijzigde wetgeving uiterlijk voor 31 december 2023.

Dit is een wettelijke verplichting die gesanctioneerd wordt met bestuurdersaansprakelijkheid.

Wij raden u daarom aan om uw statuten zo snel mogelijk te laten aanpassen.

Het kan immers voorkomen dat (i) de rechtsgeldigheid van bepaalde statutaire bepalingen in vraag wordt gesteld, (ii) dat er zich tegenstrijdigheden/onduidelijkheden voordoen tussen uw statuten en het WVV, of (iii) dat uw huidig bestuursorgaan mogelijks niet correct is samengesteld (zgn. ‘cumulverbod’). Hierdoor kan ook de rechtsgeldigheid van (bepaalde) beslissingen van de vennootschapsorganen, in het bijzonder uw bestuur, in vraag worden gesteld. Kortom: de belangen zijn té groot om lang te wachten met het aanpassen van uw statuten.

Concreet betekent dit een bezoek aan de notaris (met uitzondering van de VZW waar deze wijziging zonder tussenkomst van de notaris kan), waarbij er een volledig nieuwe statutentekst wordt aangenomen.

Waarom nu reeds actie ondernemen?

Het hoeft echter niet allemaal kommer en kwel te zijn.

Het WVV biedt een aantal nieuwe mogelijkheden, die voorheen niet openstonden voor een BV(ba). Denk hierbij aan de mogelijkheid tot het uitkeren/verminderen van uw ‘kapitaal’ beneden het minimumbedrag van € 18.550, de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden, de mogelijkheid tot ongelijke winstverdeling/meervoudige stemrechten en de grote flexibiliteit op het vlak van samenwerken met partners.

Door een spoedige herziening van uw statuten zorgt u ervoor dat uw vennootschap klaarstaat voor de toekomst en optimaal uitgerust is om uw toekomstvisie te verwezenlijken.

Fineko (ont)zorgt

Wanneer u nu reeds actie onderneemt schenkt u uzelf tijd. Tijd om al uw vragen en bekommernissen voor te leggen aan uw dossierverantwoordelijke en tijd om samen na te denken over essentiële punten, waaronder de overdracht naar de volgende generatie.

Ons team van ervaren accountants, juristen, bedrijfseconomen en onze Fineko Family Office staat voor u klaar. Wij luisteren graag naar uw noden en begeleiden u doorheen het hele traject, van A tot Z.