Afschaffing btw-attest sinds 1 januari 2022

Het nieuwe jaar bracht een mooi cadeautje voor de bouwsector. Net voor het jaareinde werd de wet goedgekeurd waarbij het btw-attest waarin de bouwheer bevestigt dat de verbouwing een privéwoning betreft die ouder is dan 10 of 15 jaar afgeschaft wordt en dit vanaf 1 januari 2022.

BTW advies Ondernemersadvies February 28, 2022
Btw attest2

Voorheen moest de bouwheer dit attest ondertekenen zodat de aannemer dit bij een fiscale controle kon voorleggen om zo het tarief van 6% te rechtvaardigen.

In de praktijk betekende dit echter een enorme administratieve rompslomp voor ondernemers in de bouwsector. De attesten werden foutief ingevuld, niet ondertekend teruggestuurd, raakten verloren etc.

De wetgever is dan ook tegemoetgekomen aan deze administratieve belemmering. Zo is het btw-attest met ingang van 1 januari 2022 niet langer een vereiste om bij verbouwingen het tarief van 6% te mogen toepassen.

Het attest wordt weliswaar vervangen door een andere formele vereiste. Om alsnog het verlaagde tarief te mogen hanteren, is de aannemer verplicht onderstaande tekst toe te voegen aan de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Na ontvangst van de factuur krijgt de bouwheer één maand de tijd om het tarief schriftelijk te betwisten. In dat geval moet de aannemer een corrigerende factuur uitreiken met toepassing van het normale btw-tarief.

Indien de bouwheer nalaat het tarief te betwisten, zal de aannemer niet meer gehouden zijn om het verschil in btw bij een fiscale controle te betalen. In dat geval zal de fiscus haar pijlen richten op de bouwheer door het verschil in btw na te vorderen en te verhogen met boetes en interesten.

De aannemer zal wel nog steeds zelf moeten nagaan of de werken in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief van 6% bij de opmaak van de factuur.

Het moet met name gaan om werken in onroerende staat (en voor de andere gelijkgestelde handelingen) die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben.

De wijziging is al in werking getreden op 1 januari 2022. Tijdens een overgangsperiode tot en met 30 juni 2022 mag de aannemer nog gebruik maken van de btw-attesten in plaats van de factuurvermelding om op die manier voldoende tijd te hebben het facturatieprogramma aan te passen aan de nieuwe vermelding.

Daarnaast geldt deze vereenvoudiging niet enkel voor de toepassing van 6% voor renovatie van privéwoningen ouder dan 10 of 15 jaar, maar ook voor werken aan privéwoningen en woningcomplexen van gehandicapten.

We kunnen deze administratieve vereenvoudiging alleen maar toejuichen, allicht samen met heel wat aannemers en bouwheren. Toch blijft het vooral voor die laatste opletten geblazen: bij een foutieve factuur die niet betwist wordt, zal de bouwheer uiteindelijk het verschil in btw verschuldigd zijn, verhoogd met boetes en interesten.