Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Overzicht van rubrieken in het rekeningstelsel - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="120"
Fineko ē rekeningstelsel

Rekeningstelsel

Hieronder vindt u een overzicht van alle gangbare rubrieken in de balans en resultatenrekening.


   

Resultatenrekening


Resultatenrekening : Verkopen/Omzet

Nummer Omschrijving Debet Credit
700000 Verkopen 0% - X
700060 Verkopen 6% - X
700120 Verkopen 12% - X
700210 Verkopen 21% - X
700450 Verkopen medecontractant - X
700460 Verkopen I/C - X
700500 Verkopen - X
700600 Verkopen - X
705000 Ontvangen commisielonen - X
707000 Verkopen dienstprestaties - X
708000 Toegekende kortingen en ristorno's - X

Resultatenrekening : Aankopen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen

Nummer Omschrijving Debet Credit
600000 Aankopen grondstoffen X -
601000 Aankopen hulpstoffen X -
602000 Aankopen diensten,werk & studies X -
603000 Algemene onderaannemingen X -
604000 Aankopen handelsgoederen X -
608000 Ontvangen kortingen,ristorno's en rabatten X -

Resultatenrekening : Voorraadwijziging

Nummer Omschrijving Debet Credit
609000 Voorraadwijziging grondstoffen X -
609100 Voorraadwijziging hulpstoffen X -
609400 Voorraadwijziging handelsgoederen X -
609500 Voorraadw. gekochte onr. goederen X -
712000 Voorraadwijziging goed., werken in uitv. - X
712100 Voorraadwijziging bijproducten - X
712200 Voorraadwijziging af- en uitval - X
713000 Voorraadwijziging fabricaten - X
717000 Voorraadwijziging best. in uitv.: AW - X
717100 Voorraadwijziging best. in uitv.: toeger.w. - X

Resultatenrekening : Administratiekosten

Nummer Omschrijving Debet Credit
610100 Postzegels X -
610101 Telefoon X -
610102 GSM X -
610103 Internetkosten X -
610104 Mobilofoon X -
610110 Abonnementen en beroepstijdschriften X -
610111 Boeken, tijdschriften en documentatie X -
610120 Bijdragen en lidgelden beroepsver. X -
610121 Diverse bijdragen en lidgelden X -
610122 Giften X -
610130 Erelonen advocaten X -
610131 Erelonen accountants X -
610132 Erelonen notarissen X -
610133 Kosten sociaal secretariaat X -
610134 Erelonen architecten X -
610135 Erelonen bedrijfsrevisoren X -
610136 Diverse dienstprestaties X -
610140 Gerechtskosten X -
610141 Kosten voor betwistingen X -
610150 Wettelijke publicatiekosten X -
610151 Inlassing Staatsblad X -
610152 Neerlegging jaarrekening X -
610160 Kredietverzekering X -
610161 Bedrijfsschadeverzekering X -
610162 Diefstalverzekering X -
610163 BA verzekering uitbating X -
610165 Diverse bedrijfsverzekeringen X -
610170 Vervolmakingscursussen X -
610180 Wervingsadvertenties en -campagnes X -
610190 Diverse bureelbenodigdheden X -
610191 Drukwerken X -

Resultatenrekening : Huisvestingskosten

Nummer Omschrijving Debet Credit
610300 Huur kantoorruimten X -
610301 Huur productieruimten X -
610302 Huur opslagplaatsen X -
610303 Huur terreinen X -
610310 Onderhoud gebouwen X -
610311 Onderhoud terreinen en infrastructuur X -
610320 Onderhoud en reparatiekosten gebouwen X -
610330 Elektriciteit X -
610331 Gas X -
610340 Verwarming gebouwen X -
610350 Schoonmaakkosten door derden X -
610351 Afvalcontainer en opruimingskosten X -
610352 Wasserijkosten X -
610353 Onderhoudsproducten X -
610360 Brandverzekering gebouwen X -
610361 Glasbraakverzekering X -
610370 Water X -
610380 Brandprotectiekosten X -
610381 Bewakingskosten X -
610390 Overige huisvestingskosten X -
610391 Etallagekosten / verfraaiing lokalen X -

Resultatenrekening : Installaties, machines, materieel

Nummer Omschrijving Debet Credit
610400 Onderhoud installaties X -
610401 Onderhoud machines X -
610402 Onderhoud uitrusting X -
610403 OliŽn en vetten X -
610404 Klein materieel X -
610410 Onderhoud meubilair X -
610411 Onderhoud klein materieel X -
610412 Onderhoud kantoormach. en materieel X -

Resultatenrekening : Rollend materieel

Nummer Omschrijving Debet Credit
610419 Onderhoud vrachtwagens X -
610420 Onderhoud personenwagens 90% X -
610421 Onderhoud personenwagens 80% X -
610422 Onderhoud personenwagens 75% X -
610423 Onderhoud personenwagens 70% X -
610424 Onderhoud personenwagens 60% X -
610425 Brandstoffen vrachtwagens X -
610426 Brandstoffen personenwagens X -
610427 Parkingkosten X -
610428 Parkingkosten X -
610430 Verzekering materieel X -
610431 Verzekering vrachtwagens X -
610432 Verzekering personenwagens 90% X -
610433 Verzekering personenwagens 80% X -
610434 Verzekering personenwagens 75% X -
610435 Verzekering personenwagens 70% X -
610436 Verzekering personenwagens 60% X -
610437 Verzekering personenwagens 50% X -
610440 Technische inspectie installaties X -
610441 Technische inspectie vrachtwagens X -
610442 Technische inspectie personenwagens X -
610450 Huur productiematerieel X -
610451 Huur kantoormaterieel X -
610452 Huur vrachtwagens X -
610453 Huur personenwagens 90% X -
610454 Huur personenwagens 80% X -
610455 Huur personenwagens 75% X -
610456 Huur personenwagens 70% X -
610457 Huur personenwagens 60% X -
610458 Huur personenwagens 50% X -
610500 Kosten vervoer door derden bij aankoop X -
640019 Verkeersbelasting personenwagens 90% X -
640020 Verkeersbelasting personenwagens 80% X -
640021 Verkeersbelasting personenwagens 75% X -
640022 Verkeersbelasting personenwagens 70% X -
640023 Verkeersbelasting personenwagens 60% X -
640024 Kilometerheffing vrachtwagens X -
640004 Verkeersbelasting personenwagens X -
640005 Verkeersbelasting vrachtwagens X -
640006 Verkeersboeten X -
640014 Eurovignetten X -
746700 Voordeel alle aard personenwagens 90% - X
746701 Voordeel alle aard personenwagens 80% - X
746702 Voordeel alle aard personenwagens 75% - X
746703 Voordeel alle aard personenwagens 70% - X
746704 Voordeel alle aard personenwagens 60% - X
746705 Voordeel alle aard personenwagens 50% - X
760101 Meerwaarde personenwagens 90% - X
760102 Meerwaarde personenwagens 80% - X
760103 Meerwaarde personenwagens 75% - X
760104 Meerwaarde personenwagens 70% - X
760105 Meerwaarde personenwagens 60% - X

Resultatenrekening : CommerciŽle kosten

Nummer Omschrijving Debet Credit
610501 Douaneformaliteiten X -
610502 Port- en transportkosten X -
610510 Kosten vervoer door derden bij verkoop X -
610520 Advertenties en inlassingen X -
610521 Catalogi en drukwerk X -
610522 Monsters - Stalen X -
610523 Jaarbeurzen en tentoonstellingen X -
610524 Geschenken aan klanten X -
610525 Publiciteit algemeen X -
610526 Receptiekosten en kosten van onthaal X -
610527 Promotiekosten X -
610530 Commissie- en makelaarslonen aan derden X -
610540 Transportverzekeringen X -
610550 Representatiekosten binnenland X -
610551 Representatiekosten buitenland X -
610552 Reiskosten binnenland X -
610553 Reiskosten buitenland X -

Resultatenrekening : Verpakking

Nummer Omschrijving Debet Credit
610602 Verpakking X -

Resultatenrekening : Uitzendkrachten

Nummer Omschrijving Debet Credit
617000 Uitzendkrachten X -
617100 Ter beschikking gestelde personen X -

Resultatenrekening : Bedrijfsleiding

Nummer Omschrijving Debet Credit
618000 Wedde bedrijfsleiders X -
618200 Sociale bijdragen bedrijfsleiders X -
618300 Bijdragen mutualiteit X -
618400 Groepsverzekeringen X -
618500 Verzekering gewaarborgd inkomen X -
618600 Verplaatsings- en reiskosten X -
618700 Kosten eigen aan de werkgever X -
618800 Individuele pensioentoezeggingen X -

Resultatenrekening : Personeel

Nummer Omschrijving Debet Credit
620001 Vergoedingen best. onderw. aan R.S.Z. X -
620002 Vergoedingen zaakv. onderw. aan R.S.Z. X -
620003 Vergoedingen commissarissen X -
620004 Vergoedingen directiepersoneel X -
620200 Salarissen bedienden X -
620202 Commissielonen bedienden X -
620203 Premies bedienden X -
620204 Betaald verlof bedienden X -
620205 Gewaarborgd maandloon bedienden X -
620209 Overige sociale salarissen bedienden X -
620300 Productieve lonen - direct arbeiders X -
620301 Productieve lonen - indirect arbeiders X -
620302 Eindejaarspremies arbeiders X -
620303 Betaald verlof arbeiders X -
620304 Wettelijke feestdagen arbeiders X -
620305 Klein verlet arbeiders X -
620306 Gewaarborgd weekloon arbeiders X -
620307 Gewaarborgd maandloon arbeiders X -
620308 Niet-contractuele premies arbeiders X -
620309 Overige sociale lonen X -
621100 Werkgeversbijdragen RSZ bedienden X -
621110 Fonds sluiting ondernemingen bedienden X -
621200 Werkgeversbijdragen RSZ arbeiders X -
621210 Fonds sluiting ondernemingen arbeiders X -
621220 Bijdrage fonds voor bestaanszekerheid X -
621230 Weerverlet en getrouwheid X -
622000 Werkgeverspremies voor bovenwett. verz. X -
623000 Wetsverzekering en BA weg X -
623050 Verzekering gewaarborgd loon X -
623100 Voorziening vakantiegeld bedienden toev. X -
623110 Voorziening vakantiegeld bedienden aanw. X -
623200 Voorziening vakantiegeld arbeiders toev. X -
623210 Voorziening vakantiegeld arbeiders aanw. X -
623300 Verplaatsingsk. van en naar het werk X -
623310 Verplaatsingskosten bedienden X -
623320 Verplaatsingskosten arbeiders X -
623330 Andere personeelskosten X -
623340 Maaltijdcheques X -
623350 Medische dienst X -
623360 Werkkledij - aanschaf en onderhoud X -
623370 Kantinekosten X -
623380 Bijdragen aan personeelsverenigingen, enz. X -
623400 Voorz. eindejaarspremie arbeiders toev. X -
623410 Voorz. eindejaarspremie arbeiders aanw. X -
623500 Voorz. eindejaarspremie bedienden toev. X -
623510 Voorz. eindejaarspremie bedienden aanw. X -
624000 Bestuurders of zaakvoerders X -
624100 Personeel X -

Resultatenrekening : Afschrijving, waardevermindering, voorzieningen

Nummer Omschrijving Debet Credit
630000 Afschrijving oprichtingskosten X -
630100 Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling X -
630110 Afschrijving concessies, octrooien X -
630120 Afschrijving goodwill X -
630130 Afschrijving goodwill X -
630200 Afschrijving MVA X -
630221 Afschrijving gebouwen X -
630222 Afschrijving bebouwde terreinen X -
630230 Afschrijving installaties X -
630231 Afschrijving machines X -
630232 Afschrijving uitrusting X -
630240 Afschrijving meubilair X -
630241 Afschrijving kantoormachines en -materieel X -
630242 Afschrijving vrachtwagens X -
630243 Afschrijving personenwagens 90% X -
630244 Afschrijving personenwagens 80% X -
630245 Afschrijving personenwagens 75% X -
630246 Afschrijving personenwagens 70% X -
630247 Afschrijving personenwagens 60% X -
630248 Afschrijving intern transportmaterieel X -
630250 Afschrijving geleasede MVA X -
630260 Afschrijving inrichting gehuurde gebouwen X -
630800 Waardevermind. op immat. vaste activa X -
630900 Waardevermind. op materiŽle vaste activa X -
631000 Waardevermind. op voorraden: toev. X -
631100 Waardevermind. op voorraden: terugn. X -
632000 Waardevermind. op best. in uitv.: toev. X -
632100 Waardevermind. op best. in uitv.: terugn. X -
633000 Waardevermind. handelsvord. > 1jr: toev. X -
633100 Waardevermind. handelsvord. > 1jr: terugn. X -
634000 Waardevermind. handelsvord. < 1jr: toev. X -
634100 Waardevermind. handelsvord. < 1jr: terugn. X -
635000 Voorziening voor pensioenen: toev. X -
635100 Voorziening voor pensioenen: aanw. X -
636000 Voorziening voor onderh. en herst.: toev. X -
636100 Voorziening voor onderh. en herst.: aanw. X -
637000 Voorziening voor milieuverplichtingen X -
637100 Voorziening voor andere kosten: aanw. X -

Resultatenrekening : Andere bedrijfskosten

Nummer Omschrijving Debet Credit
640002 Provinciebelastingen X -
640003 Gemeentebelastingen X -
640007 Radiotaks X -
640008 Vertragingsboeten op werken X -
640009 Onroerende voorheffing X -
640010 Milieuheffing X -
640011 Sabam / auteursrechten X -
640012 Billijke vergoeding X -
640013 Sociale bijdragen vennootschappen X -
640015 Proportionele geldboeten BTW X -
640016 Administratieve geldboeten X -
640017 Fiscale zegels X -
640018 Diverse kosten X -
640700 Niet-aftrekbare BTW X -
641000 Minderwaarden op de courante realisatie van VA X -
642000 Minderwaarden op handelsvorderingen X -
740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedr. - X
741000 Meerwaarden op de realisatie van MVA - X
742000 Meerwaarden op de real. van handelsvord. - X
743100 Diensten aan bedrijfsleiders - X
744000 Vergoedingen verzekering - X
746600 Recuperatie van kosten - X
747000 Kortingen leveranciers (jaarlijks) - X
749000 Diverse bedrijfsopbrengsten - X

Resultatenrekening : FinanciŽle kosten/opbrengsten

Nummer Omschrijving Debet Credit
650000 Rente, comm. en kosten verb. aan schulden X -
650010 Rente op leningen > 1 jaar X -
650020 Rente op leasingen X -
650100 Afschr. van kosten bij uitgifte van leningen X -
650200 Andere kosten van schulden X -
650300 Geactiveerde intercalaire intresten X -
650400 Rente op leningen < 1 jaar X -
650500 Bankintresten zichtrekeningen X -
650600 Intresten R/C bedrijfsleider X -
650700 Intresten leveranciers X -
650800 Intresten BTW BV RSZ X -
651000 Waardevermind. op vlottende activa: toev. X -
651100 Waardevermind. op vl. activa: terugn. X -
654000 Nadelige koersverschillen X -
656000 Bankkosten X -
656001 Toegekende kortingen aan klanten X -
656002 Kosten bankgaranties X -
656003 Inningskosten X -
656004 Factoringskosten X -
656005 Bijkomende factoringskosten X -
656006 Commissies betaalkaarten X -
656007 Kredietbeperkingen X -
658200 Nadelige betalingsverschillen X -
659000 Overige diverse financiŽle kosten X -
750150 Ontvangen dividenden - X
751000 Ontvangen bankintresten - X
751001 Ontvangen overige interesten - X
752000 Meerwaarden op de real. van vaste activa - X
753000 Kapitaal- en interestsubsidies - X
754000 Positieve koersverschillen - X
758100 Kortingen voor contante betalingen leveranciers - X
758200 Voordelige betalingsverschillen - X
758300 Intresten aangerekend aan klanten - X
759000 Diverse financiŽle opbrengsten - X
750000 Opbrengsten uit FVA - X

Resultatenrekening : Uitzonderlijke kosten/opbrensten

Nummer Omschrijving Debet Credit
660000 Niet-recurrente afschrijving en waardevermindering op oprichtingskosten X -
660100 Niet-recurrente afschrijving en waardevermindering op IVA X -
660200 Niet-recurrente afschrijving en waardevermindering op MVA X -
663000 Minderwaarden op de realisatie van IVA en MVA X -
760000 Terugn. afschr. en waardevermind. op IVA - X
760100 Terugn. afschr. en waardevermind. op MVA - X
764000 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten - X

Resultatenrekening : Belastingen

Nummer Omschrijving Debet Credit
670000 Voorafbetalingen belastingen X -
670010 Roerende voorheffing X -
670100 Geactiv. Oversch. van bet. belast. en voorh. X -
670200 Geraamde belastingen X -
771000 Regularisering van versch. of betaalde bel. - X
771100 Regularisering van geraamde belastingen - X
771200 Terugneming van fiscale voorzieningen - X

Resultatenrekening : Resultaatverwerking

Nummer Omschrijving Debet Credit
680000 Overboeking naar de uitgest. belastingen X -
689000 Overboeking naar de belastingvrije reserve X -
690000 Overgedragen verlies vorig boekjaar X -
691000 Toevoeging aan de wettelijke reserve X -
692000 Toevoeging aan de andere reserves X -
693000 Over te dragen winst X -
694000 Vergoeding van het kapitaal X -
695000 Bestuurders of zaakvoerders X -
696000 Andere rechthebbenden X -
780000 Onttrekkingen aan de uitgest. belastingen - X
789000 Onttrekkingen aan de belastingvrije res. - X
790000 Overgedragen winst vorig boekjaar - X
791000 Onttrekking aan kap. en uitgiftepremies - X
792000 Onttrekking aan de reserves - X
793000 Over te dragen verlies - X
794000 Tussenkomst van vennoten in het verlies - X
110000 Uitgiftepremies - X
120000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriŽle vaste activa - X
121000 Herwaarderingsmeerwaarden op materiŽle vaste activa - X
122000 Herwaarderingsmeerwaarden op financiŽle vaste activa - X
130100 Wettelijke liquidatiereserve - X
133100 Beschikbare liquidatiereserves - X
164000 Voorziening voor overige risico's en kosten - X
498202 Speciale taks 8% & egalisatiebelastingen - X
610601 Kosten voor octrooien en licenties X -
618210 Vrij aanvullend pensioen X -
618220 Voordeel personenwagens X -
618230 Andere voordelen X -
638000 Voorziening voor andere risico's en kosten: toevoeging X -
638100 Voorziening voor andere risico's en kosten: terugneming X -
662000 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en - kosten toevoeging X -
662010 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en - kosten besteding X -
662100 Voorzieningen voor niet-recurrente financiŽle risico's en kosten toevoeging X -
662110 Voorzieningen voor niet-recurrente financiŽle risico's en kosten besteding X -
663100 Minderwaarden op de realisatie van financiŽle vaste activa X -
669000 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten X -
669100 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiŽle kosten X -
670300 Taks op interne pensioenvoorziening X -
720000 Geactiveerde interne productie - X
746720 Voordelen alle aard: op fiche - X
746730 Voordelen alle aard: terugbetaald - X
762000 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en kosten - X
762100 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiŽle risico's en kosten - X
763000 Meerwaarde op de realisatie van IVA en MVA - X
763100 Meerwaarde op de realisatie van financiŽle vaste activa - X
769000 Andere niet-recurrente financiŽle opbrengsten - X
 

Balans


Balans : Investeringen

Nummer Omschrijving Debet Credit
200000 Oprichtingskosten x -
200009 Afschrijving oprichtingskosten - x
203000 Intercalaire interesten X -
203009 Afschrijving intercalaire interesten - X
204000 Herstructureringskosten X -
204009 Afschrijving herstructureringskosten - X
210000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling X -
210009 Afschr. kosten van onderz. en ontwikkeling - X
211000 Concessies, octrooien X -
211009 Afschrijving concessies, octrooien - X
212000 Goodwill X -
212009 Afschrijving goodwill - X
220000 Terreinen X -
220008 Waardevermindering terrein - X
221000 Gebouwen X -
221009 Afschrijving gebouwen - X
222000 Bebouwde terreinen X -
222009 Afschrijving bebouwde terreinen - X
230000 Installaties X -
230009 Afschrijving installaties - X
231000 Machines X -
231009 Afschrijving machines - X
232000 Uitrusting X -
232009 Afschrijving uitrusting - X
240010 Meubilair X -
240019 Afschrijving meubilair - X
240210 Kantoormachines en -materieel X -
240219 Afschrijving kantoormachines en -materieel - X
241010 Vrachtwagens X -
241019 Afschrijving vrachtwagens - X
241110 Personenwagens X -
241119 Afschrijving personenwagens - X
241210 Intern transportmaterieel X -
241219 Afschrijving intern transportmaterieel - X
250000 Leasing terreinen X -
250009 Afschrijving leasing terreinen - X
250100 Leasing gebouwen X -
250109 Afschrijving leasing gebouwen - X
250200 Leasing bebouwde terreinen X -
250209 Afschrijving leasing bebouwde terreinen - X
260100 Inrichting gehuurde gebouwen X -
260109 Afschrijving inrichting gehuurde gebouwen - X

Balans : Leningen

Nummer Omschrijving Debet Credit
170000 Converteerbare, achtergestelde leningen - X
170100 Niet-converteerbare, achtergestelde leningen - X
171000 Converteerb. niet-achtergest. obl.lening - X
171100 Niet-convert. niet-achtergest. obl.lening - X
172000 Leasingschulden - X
172300 Leasing (roerende goederen) - X
173000 Schulden op rekeningen - X
173100 Promessen - X
173200 Acceptkredieten - X
175000 Leveranciers - X
175100 Te betalen wissels - X
420000 Converteerbare, achtergestelde leningen - X
420100 Niet-converteerb. achtergestelde leningen - X
421000 Converteerb. niet-achtergestelde leningen - X
421100 Niet-convert. niet-achtergest. leningen - X
422000 Leasingschulden - X
422300 Leasing (roerende goederen) - X
423000 Schulden op rekeningen - X
423100 Promessen - X
423200 Acceptkredieten - X
425000 Leveranciers - X
425100 Te betalen wissels - X
429000 Overige schulden tov bestuurders en zaakvoerders - X
429100 Overige schulden tov vennoten en aandeelhouders - X
430000 Financiering voorafbetalingen belastingen - X

Balans : Voorraden

Nummer Omschrijving Debet Credit
300000 Aanschafwaarde grondstoffen X -
310000 Aanschafwaarde hulpstoffen X -
320000 Aanschafwaarde goederen in bewerking X -
330000 Aanschafwaarde gereed product X -
340000 Aanschafwaarde handelsgoederen X -
350000 Aanschafwaarde OG bestemd voor verkoop X -
360000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen X -
370000 Aanschafwaarde BIU X -

Balans : BTW

Nummer Omschrijving Debet Credit
411000 Terug te vorderen BTW X -
451000 Te betalen BTW - X
451100 R/C BTW buitenland - X
451105 R/C BTW Nederland - X
451106 R/C BTW Frankrijk - X
451107 R/C BTW Duitsland - X
451108 R/C BTW Luxemburg - X
498100 Verschuldigde BTW op verkopen X X
498302 Verschuldigde BTW nelux X X
498303 Verschuldigde BTW verlegging van heffing X X
498400 Verschuldigde BTW medecontractant X -
498500 Aftrekbare BTW X -
498700 BTW-stortingen X -

Balans : Belastingen en lonen

Nummer Omschrijving Debet Credit
412000 Terug te vorderen belastingen X -
412100 Gestorte voorsch. en vooruitbetalingen X -
412200 Gestorte roerende voorheffing X -
416210 RSZ voorschot - X
450000 Geraamde belastingen - X
453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing - X
453100 Voorheffing dividenden en intresten - X
453200 Voorheffing op tantiŤmes - X
454000 Te betalen RSZ - X
455000 Te betalen netto salarissen bestuurders - X
455100 Te betalen netto wedden - X
455200 Te betalen netto lonen - X
456000 Voorziening voor vakantiegeld bedienden - X
456010 Voorziening voor vakantiegeld arbeiders - X
459000 Voorziening voor eindejaarspremies bedienden - X
459010 Voorziening voor eindejaarspremies arbeiders - X
459100 Voorziening voor wetsverzekering bedienden - X
459110 Voorziening voor wetsverzekering arbeiders - X

Balans : Overige balansrekeningen

Nummer Omschrijving Debet Credit
179000 Overige schulden tov best. en zaakv. - X
179100 Overige schulden tov venn. en aandeelh. X -
280000 Deeln. in verbonden ond.: AW X -
281000 Vorderingen op verbonden ond. X -
282000 Deeln. in ond. deeln.verh.: AW X -
283000 Vorderingen op ond. met deeln.verh. X -
284000 Andere aandelen: AW X -
285000 Vorderingen op rekening X -
288000 Vorderingen in rekening courant X -
288100 Te innen wissels X -
288200 Betaalde borgen X -
288300 Permanente waarborgen factoring X -
288500 Borgst. op leveringen en diensten klanten X -
288900 Waardeverminderingen X -
290000 Handelsdebiteuren > 1 jaar X -
291000 Vorderingen > 1 jaar X -
400000 Klanten X -
400110 Klanten X -
404000 Op te stellen facturen X -
406000 Vooruitbetalingen X -
407000 Dubieuze debiteuren X -
408000 Te ontvangen creditnota's leveranciers X -
409000 Geboekte waardevermind. dubieuze vord. X -
416200 R/C vennoten X -
417000 Dubieuze overige vorderingen X -
419000 Waardevermind. op overige vorderingen - X
440000 Leveranciers - X
440110 Leveranciers - X
441000 Te betalen wissels - X
444000 Te ontvangen facturen leveranciers - X
445000 Op te stellen creditnota's - X
459900 Overige schulden - X
460000 Ontvangen vooruitbetalingen klanten - X
470000 Dividenden en tantiŤmes vorige boekjaren - X
471000 Dividenden over het boekjaar - X
472000 TantiŤmes over het boekjaar - X
473000 Andere rechthebbenden X -
490000 Over te dragen kosten X -
491000 Verkregen opbrengsten - X
492000 Te betalen kosten - X
493000 Over te dragen opbrengsten X X
499000 Wachtrekening X X
499010 Wachtrekening opening X X
499810 Wachtrekening tegoedbonnen X X
499820 Wachtrekening nog te betalen X X
499830 Wachtrekening naar bank X X
499910 Wachtrekening contant X X
499920 Wachtrekening Bancontact X X
499930 Wachtrekening Proton X X
499940 Wachtrekening cheque X X
499950 Wachtrekening Visa X -
530000 Termijndeposito's op meer dan 1 jaar X -
531000 Termijndep. > 1 maand en ten hoogste 1 jr X -
532000 Termijndep. op ten hoogste een maand X -
560000 Postcheque & girodienst X -
570000 Kassen-contanten X -
580000 FinanciŽle overdrachten X -
580100 Creditcards X -
580200 Proton X -

Balans : Eigen vermogen

Nummer Omschrijving Debet Credit
100000 Geplaatst kapitaal - X
101000 Niet-opgevraagd kapitaal - X
130000 Wettelijke reserve - X
131000 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen - X
131100 Andere onbeschikbare reserves - X
132000 Vrijgestelde meerwaarde - X
132100 Reserve voor inrichting tbv personeel - X
132200 Belaste reserves in optievennootsch. - X
132300 Vrijgestelde investeringsreserve - X
132400 Vrijgestelde reserve voor sociaal passief - X
133000 Beschikbare reserves - X
140000 Overgedragen winst - X
141000 Overgedragen verlies - X
150100 Toelagen - X
150200 Toelagen naar resultatenrekening - X
150310 Nog te ontvangen subsidies in kapitaal - X
151000 Kapitaalsubsidies - X

Balans : Voorzieningen

Nummer Omschrijving Debet Credit
160000 Voorz. voor pensioenen en soortg. rechten - X
161000 Voorziening voor belastingen - X
162000 Voorz. voor onderhoud en herstellingen - X
163000 Voorziening voor milieuverplichtingen - X
168000 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - X
168100 Uitgest. belastingen op gereal. mw IVA - X
168200 Uitgest. belastingen op gereal. mw MVA - X
168700 Uitgest. belastingen op effecten - X
168800 Buitenlandse uitgestelde belastingen - X
 
Share
created & CMS
by Deltacom