Deze website gebruikt cookies

FINEKO gebruikt cookies om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wil u meer weten over cookies of cookies blokkeren?
Het UBO-register komt eraan.., 07/09/2018, Archief artikels · Onze nieuwsbrief - Fineko
SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko ē nieuwsbrief ē archief artikels

Het UBO-register komt eraan..

De antiwitwaswetgeving heeft tot doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze wet verplicht onder meer banken, notarissen, advocaten, accountants en andere cijferberoepers om hun klanten te identificeren en vermoedelijke witwasoperaties te melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

 

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun identiteitskaart. Bij organisaties (vennootschappen, vzw’s,…) moeten de uiteindelijke begunstigden geïdentificeerd worden.

 

Een recent koninklijk besluit voert het ‘centraal register van de uiteindelijke begunstigden’ in, ook wel UBO-register genoemd. Dit register heeft tot doel een gecentraliseerde databank op te richten waarin alle personen geïdentificeerd worden die een participatie hebben van meer dan 25% in een vennootschap of er de controle over uitoefenen. Op deze manier kan België de transparantie van de eigendomsstructuren van organisaties garanderen en dus efficiënter de strijd aangaan tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Europa verplicht de lidstaten dergelijk register voor vennootschappen en vzw’s op te zetten uiterlijk 10 januari 2020. Het Belgisch UBO-register komt er vanaf 31 oktober 2018. Vennootschappen dienen de gegevens vervolgens binnen de maand, dus uiterlijk op 30 november 2018, voor de eerste keer mee te delen. Het lijkt ons daarom nuttig even toe te lichten

(1) welke informatie moet meegedeeld worden aan het UBO-register;

(2) wie dat moet doen;

(3) wie er toegang heeft tot die informatie.

We beperken ons hierbij tot de regels die van toepassing zullen zijn op vennootschappen.

 

1. Mededeling van informatie aan het UBO-register

Vennootschappen moeten onder meer volgende informatie meedelen aan het UBO-register:

  • Nationaliteit, land van verblijf en het volledige verblijfadres van de uiteindelijke begunstigden;
  • Houden de uiteindelijke begunstigden rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap? Zo ja, sinds wanneer en wat is de omvang (percentage) van het uiteindelijke belang?
  • Of oefenen de uiteindelijke begunstigden door andere middelen de controle over de vennootschap uit?

Elke wijziging in de gegevens van de UBO (bijv. adreswijziging, wijziging in de omvang van het belang, …) moet telkens binnen de maand nadat de wijziging gekend is, worden doorgegeven aan het UBO-register. Tevens moet de informatieplichtige jaarlijks de toestand van zijn/haar UBO’s bevestigen of aanpassen.

 

2. Wie zijn de informatieplichtigen?

De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register. De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan, maar het bestuursorgaan kan hiertoe een gevolmachtigde aanduiden.

 

3. Wie heeft toegang tot het register?

De toegang tot het UBO-register wordt enerzijds verleend aan de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en witwassen van geld, inclusief de fiscale autoriteiten, en aan de entiteiten die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten opzichte van hun cliënten in het kader van de antiwitwaswetgeving, zoals banken, advocaten, notarissen, accountants en andere cijferberoepers.

 

Anderzijds kan ook elke burger het register raadplegen. Om privacyredenen zullen de gegevens die de burger te zien krijgt evenwel beperkt zijn. Zo zal hij/zij de naam kunnen achterhalen van de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap en wat de omvang van diens belang in de vennootschap is. Gevoeligere informatie zoals voornaam, geboortedatum, adres,… zullen niet worden meegedeeld.

 

PRAKTISCH…

Voor groepsstructuren is het identificeren van de uiteindelijke begunstigden soms niet zo eenvoudig. Uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn immers steeds natuurlijke personen. Indien deze natuurlijke personen onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde zijn, moet ook het aantal tussenpersonen worden gemeld en ook, voor elk van hen, de volledige identificatiegegevens zoals naam, rechtsvorm, oprichtingsdatum, adres, ondernemingsnummer,…

Op dit moment kan er nog geen informatie meegedeeld worden aan het UBO-register omdat de praktische modaliteiten ervan nog verder uitgewerkt moeten worden bij ministerieel besluit. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zullen wij niet nalaten u te informeren.

Het is, gelet op de zeer krappe deadline, wel aangewezen om nu reeds een duidelijk overzicht te hebben van alle (rechtstreekse en onrechtstreekse) aandeelhouders van uw vennootschap, om de uiteindelijke begunstigden te kunnen identificeren en alvast de nodige gegevens van deze personen te verzamelen.

Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan. Van zodra we meer informatie hebben over de praktische uitvoeringsmodaliteiten, brengen we u hiervan meteen op de hoogte!

 

created & CMS
by Deltacom