SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko nieuwsbrief archief artikels

Btw - nieuwe factuurregels

BTW – Nieuwe factuurregels

 

De factureringsregels inzake btw worden grondig gewijzigd en werden reeds goedgekeurd door het parlement. Deze wijzigingen zijn dermate belangrijk dat op initiatief van ons beroepsinstituut, het IAB, een brief werd uitgewerkt, gericht aan minister Vanackere, waarbij werd voorgesteld een overgangsperiode van één jaar te voorzien voor de uitwerking en correcte toepassing van de nieuwe maatregelen.

 

Deze overgangsperiode van één jaar werd inmiddels bevestigd ! Dat betekent - op basis van de op vandaag voorliggende informatie – dat er dus een overgangsperiode van één jaar zal gelden voor de hierna vermelde wijzigingen

 

Naar aanleiding van een Europese Richtlijn van 2010 - de zogenaamde factuurrichtlijn - wordt onze nationale wetgeving aangepast vanaf 1 januari 2013. De belangrijkste topics komen hieronder aan bod.

 

  • De elektronische factuur

Een factuur is een document dat voldoet aan de wettelijk bepaalde voorwaarden en inhoud en kan alle vormen aannemen (op papier, in pdf, in word, …).

 

Een elektronische factuur is een factuur die elektronisch verzonden wordt en elektronisch wordt ontvangen. Een mailbericht met een pdf-factuur in bijlage is dus een elektronische factuur.

 

Om elektronisch te kunnen factureren is nog steeds het akkoord van de klant vereist. Dit akkoord moet vanaf 1 januari 2013 niet meer voorafgaand zijn, maar kan ook impliciet blijken uit bijvoorbeeld de betaling van de factuur.

 

Belangrijk is dat de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van een factuur gewaarborgd worden.

 

U kan kiezen hoe die authenticiteit en integriteit worden aangetoond. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van interne bedrijfsprocessen om de echtheid van een bepaalde transactie te kunnen aantonen.

 

Bij een elektronische factuur blijven de elektronische handtekening en de ‘EDI’ (Electronic Data Interchange) mogelijk.

 

De factuur moet ook leesbaar zijn. Een xml-bestand wordt niet leesbaar geacht en moet bijgevolg worden geconverteerd naar een ander formaat.

 

  • Uitreiking en bewaring van de factuur

 

Onder de huidige regel moet de factuur uiterlijk uitgereikt worden de vijfde werkdag van de maand volgend op die van de opeisbaarheid van de btw.

 

De factuur moet vanaf 1 januari 2013 uitgereikt worden uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de btw opeisbaar wordt.

 

De bewaring van facturen gedurende zeven jaren mag gebeuren onder elke vorm (elektronisch of op papier) en in principe in België. Het is toegelaten de facturen te bewaren in het buitenland voor zover de belastingplichtige directe online toegang heeft tot de facturen.

 

  • Vereenvoudigde factuur

 

In bepaalde gevallen kan een belastingplichtige een vereenvoudigde factuur uitreiken. Dit is onder andere het geval indien het factuurbedrag lager is dan € 100, exclusief btw.

 

Er mag geen vereenvoudigde factuur worden uitgereikt bij een levering met installatie, een verkoop op afstand, intracommunautaire handelingen of vereenvoudigd driehoeksverkeer.

 

Een vereenvoudigde factuur moet de factuurdatum, een factuurnummer, de identificatie van de geleverde goederen of diensten, de maatstaf van heffing en de verschuldigde btw vermelden. De leverancier moet worden aangeduid met naam, adres en btw-nummer. Voor de klant volstaat enkel de vermelding van het btw-nummer of bij gebreke daaraan de vermelding van naam en adres.

 

De vereenvoudiging bestaat in de beperkte identificatie van de klant en het niet verplicht vermelden van eenheidsprijs, hoeveelheid, kortingen en de datum van de handeling. Men kan zich afvragen of dit een echte vereenvoudiging is.


 

  • Self-billing

 

Partijen kunnen overeenkomen dat de medecontractant de factuur of de creditnota uitreikt ‘aan zichzelf’, in naam en voor rekening van de belastingplichtige die de goederen levert of de dienst verricht. Hierbij is een voorafgaand akkoord nodig en moet er een uitdrukkelijke aanvaarding door de leverancier gebeuren. Deze aanvaarding kan vanaf 1 januari 2013 ook stilzwijgend door deze selfbill intern te behandelen of de betaling te aanvaarden.

 

 

  • Opeisbaarheid van de btw - voorschotfacturen

 

De btw is opeisbaar uiterlijk op het ogenblik dat een goed wordt geleverd of de dienst wordt verricht. Momenteel is het zo dat een vroegere uitreiking van de factuur of betaling de btw opeisbaar maakt. Een voorschotfactuur maakt bijgevolg de btw opeisbaar.

 

De nieuwe regel, van toepassing vanaf 1 januari 2013 (overgangsperiode van één jaar, zie hoger) maakt de btw opeisbaar op het moment van de (voorschot)betaling indien dat tijdstip de levering van de goederen of de dienstverrichting voorafgaat en dus niet meer op het tijdstip van het uitreiken van de voorschotfactuur. Een voorschotfactuur maakt de btw bijgevolg niet meer opeisbaar.

 

In de praktijk zal deze regel tot heel wat toepassingsproblemen en extra administratie leiden, meteen één van de redenen waarom uiteindelijk werd beslist een overgangsperiode van één jaar in te voeren.

 

Bij doorlopende handelingen, dit zijn handelingen die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen, wordt de btw opeisbaar bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening betrekking heeft.

 

Bij een intracommunautaire handeling wordt de btw opeisbaar als de factuur wordt uitgereikt of uiterlijk de 15e van de maand volgend op de levering indien er nog geen factuur werd uitgereikt.

 

Bij een verkoop aan particulieren, zonder factuurverplichting, is de btw opeisbaar naarmate de incassering van de prijs. Deze bepaling is nu ook van toepassing op verkopen aan particulieren waarvoor geen factuurverplichting bestaat, maar wel een factuur werd opgemaakt.

 

Belangrijke keerzijde is dat de klant de btw slechts mag aftrekken indien deze opeisbaar is bij de leverancier.  Dat betekent bij een voorschotfactuur dus dat de btw slechts mag afgetrokken worden indien ze effectief betaald werd. Ook deze regel geeft in de praktijk aanleiding tot heel wat onvoorziene moeilijkheden. Hopelijk wordt de wetgeving op dit punt nog verbeterd. 

 

 

  • Factuurvermeldingen (onder voorbehoud)

 

Als de wetgeving niet wordt aangepast zou een factuur voortaan minstens twee data moeten vermelden, met name de factuurdatum en de datum van het belastbaar feit of datum van betaling indien deze vroeger is dan de datum van het belastbaar feit. Omdat het in de praktijk moeilijk te realiseren is om een betalingsdatum te vermelden op een factuur en de administratie nog geen concrete vormgeving voorzien heeft, wordt hier dus ook gehoopt op een aanpassing van de wetgeving.

 

De vermeldingen in geval van verlegging van heffing worden vereenvoudigd. Voortaan volstaat de vermelding “btw verlegd”, zonder te moeten verwijzen naar het wetsartikel dat van toepassing is.

 

Geregistreerd kassasysteem in de horecasector

 

De verplichte invoering van het geregistreerde kassasysteem in de horecasector wordt uitgesteld tot 1 januari 2014.

 

created & CMS
by Deltacom