SELECT afbeelding1, afbeelding2, afbeelding3, afbeelding4, afbeelding5 FROM menu WHERE 1 AND id="122"
Fineko nieuwsbrief archief artikels

Bezoldiging, tantième of dividend?

Ook u heeft zich wellicht al eens afgevraagd of u beter loon opneemt uit uw vennootschap dan wel een tantième of dividend uitkeert. Elke keuze heeft voor- en nadelen.

 

Bezoldiging

Het toekennen van een bezoldiging is de meest courante manier om een bedrijfsleider te vergoeden voor geleverde prestaties. Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting houdt overigens in dat in het boekjaar aan minstens één bedrijfsleider – natuurlijke persoon – een bruto bezoldiging moet toegekend worden van minstens € 36.000. Voor vennootschappen waarvan de winst lager is dan € 36.000 moet de uitgekeerde bezoldiging minstens gelijk zijn aan de belastbare winst van de vennootschap.

 

Tarieven vennootschapsbelasting met inbegrip van crisisbelasting :

Algemeen tarief

33,99%

Verlaagd tarief

 

0 – 25.000

24,98%

25.000 – 90.000

31,93%

90.000 – 322.500

35,54%

 

Een bezoldiging is voor de vennootschap een aftrekbare kost en de begunstigde ervan wordt op de uitkering belast in de personenbelasting. Op zich hoeft dat niet nadelig te zijn. Iedereen geniet namelijk van een belastingvrije som, een forfaitaire aftrek van beroepskosten, desgevallend het huwelijksquotiënt,…

Vermits een bedrijfsleider doorgaans een zelfstandige is, worden de van de vennootschap ontvangen bezoldigingen eveneens onderworpen aan sociale bijdragen.

 

De sociale bijdragen in hoofdberoep worden als volgt berekend (2017):

Belastbaar jaarinkomen

Sociale bijdragen

0 – 57.415,67

21%

57.415,67 – 84.612,53

14,16%

> 84.612,53

/

 

Op de van de vennootschap ontvangen bezoldiging na betaling en aftrek van de sociale bijdragen, betaalt de bedrijfsleider personenbelasting én gemeentebelasting. In de personenbelasting gelden er progressieve tarieven tot 50%, het tarief van de gemeentebelasting varieert van gemeente tot gemeente en bedraagt tussen 0% en 9%.

 

Woont u bijvoorbeeld in een gemeente met 8% gemeentebelasting, dan betaalt u op uw belastbaar loon dat het bedrag van € 38.830,00 te boven gaat 54% belastingen. Samen met de reeds betaalde sociale lasten kan de totale belastingdruk dus oplopen tot boven de 60%!

 

Dat neemt niet weg dat een (hogere) bezoldiging interessant kan zijn om een (hogere) premie te kunnen betalen aan een individuele pensioentoezegging (IPT) zodat fiscaal interessant een extra legaal pensioen kan opgebouwd worden. De door de vennootschap betaalde premies zijn binnen de zogenaamde 80%-regel aftrekbaar voor de vennootschap. Indien er geen of slechts een beperkte bezoldiging wordt uitgekeerd, zal ook de IPT beperkt zijn.

 

Tantième

Een vennootschap kan naar aanleiding van de winstverdeling van het boekjaar tijdens de jaarvergadering aan haar bedrijfsleider(s) een gedeelte van haar winst uitkeren onder de vorm van een tantième als een vorm van bonus voor geleverde prestaties tijdens het afgelopen boekjaar. Net zoals een bezoldiging moet een tantième dus werkelijke prestaties (extra) vergoeden.

 

Tantièmes zijn voor de vennootschap aftrekbaar voor het boekjaar waarop de tantième betrekking heeft terwijl de betrokken bedrijfsleider er op belast wordt in het jaar van de jaarvergadering. Indien bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering van mei 2017 wordt besloten aan de bedrijfsleider een tantième toe te kennen uit de winst van boekjaar 2016, dan is dit voor de vennootschap een aftrekbare kost in 2016 en zal de bedrijfsleider daarop slechts belast worden in 2017, zijnde het jaar van toekenning.

 

Tantièmes worden net als bezoldigingen onderworpen aan sociale lasten[1], personenbelasting en gemeentebelastingen. Doordat tantièmes bovenop de reeds “gewone” bezoldiging komen, vallen deze meestal in de hoogste schijf van de personenbelasting.

 

In tegenstelling tot een gewone bezoldiging komen tantièmes echter niet in aanmerking voor de berekening van de IPT omdat deze niet beschouwd worden als een regelmatige uitkering.

 

Dividend

Dividenden komen toe aan de aandeelhouders. Over de toekenning ervan wordt besloten door de algemene vergadering, meestal naar aanleiding van de jaarlijkse winstverdeling.

 

Dividenden worden in principe toegekend uit reeds aan de vennootschapsbelasting onderworpen winsten en ondergaan vervolgens, ten laste van natuurlijke personen, roerende voorheffing (RV). Sinds 1/1/2017 bedraagt het standaard tarief van de RV 30%. Over ontvangen dividenden worden wel geen sociale lasten berekend en is er ook geen bijkomende personenbelasting verschuldigd. De ingehouden RV is dus de eindbelasting. Mits er voldaan wordt aan een resem voorwaarden kunnen (sommige) vennootschappen genieten van een lager tarief van - in de regel - 15%.

 

Het uitkeren van dividenden kan dan wel weer voor gevolg hebben dat het verlaagde tarief verloren gaat : vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 % van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk, worden immers uitgesloten van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting.

 

Optimaal ?

Is het met het huidig tarief van de roerende voorheffing nog wel interessant om dividenden uit te keren? Of is het toch voordeliger om een tantième uit te keren?

We illustreren de belastingdruk aan de hand van een aantal voorbeelden:

 

 

DIVIDEND

VENNB 24,98%

VENNB 33,99%

Winst voor belastingen

100,00

100,00

Vennootschapsbelasting

- 24,98                 

- 33,99

Netto winst

  75,02

  66,01

Bruto dividend

  75,02

  66,01

RV 30%

- 22,51

- 19,80

Netto dividend

  52,51

  46,21

Belastingdruk

  47,49 %

  53,79%

 

TANTIÈME

SOCIALE LASTEN 21%

SOCIALE LASTEN 14,16%

GEEN BIJKOMENDE SOCIALE LASTEN

Winst voor belastingen

  100,00

  100,00

  100,00

Tantième

- 100,00

- 100,00

- 100,00

Netto winst

      0,00

    0,00

      0,00

Vennootschapsbelasting

      0,00

    0,00

      0,00

Bruto tantième

  100,00

  100,00

  100,00

Sociale bijdragen

-  21,00

-  14,16

-    0,00

PB 50% + 8% gemeentebelasting

-  42,66

-  46,35

-  54,00

Netto tantième

    36,34

    39,49

    46,00

Belastingdruk

    63,66 %

    60,51%

    54%

 

Onder bepaalde voorwaarden geldt er nog steeds een verlaagd tarief van roerende voorheffing, bijvoorbeeld voor dividenden verkregen uit nieuwe KMO aandelen[2], voor dividenden die voortkomen uit een aantasting van de liquidatiereserve[3] of voor dividenden afkomstig van inbrengen “art. 537 WIB”. In die gevallen zal de totale belastingdruk dus een stuk lager zijn dan de voormelde 47,49% en 53,79%.

 

DIVIDEND

VENNB 24,98%

VENNB 33,99%

Winst voor belastingen

100,00

100,00

Vennootschapsbelasting

- 24,98                 

- 33,99

Netto winst

  75,02

  66,01

Bruto dividend

  75,02

  66,01

RV 15%

- 11,25

- 9,90

Netto dividend

  63,77

  56,11

Belastingdruk

  36,23%

  43,89%

 

Besluit : maatwerk

Onze fiscaliteit is helaas een complex gegeven met tal van regeltjes en uitzonderingen.
'

De totale belastingdruk hangt af van tal van factoren : het al dan niet kunnen (blijven) genieten van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting, de grootte van het loon afhankelijk van de financiële noden van de bedrijfsleider, het feit of de vennootschap al dan niet aanspraak kan maken op een verlaagd tarief roerende voorheffing, de behoefte aan (extra) aanvullende pensioenopbouw, enz….

'

Berekenen welke keuze in uw geval optimaal is, is dus maatwerk. 

 

Katrien Caers                                                                                                

Fiscaal jurist

 

Bart Vandeloo

Fiscaal jurist                                                                                                  

 

 


 

[1] het beroepsinkomen op jaarbasis dat € 84.612,53 te boven gaat, is evenwel vrijgesteld van sociale lasten, cf tabel supra

[2] De aanslagvoet is verschillend naar gelang het jaar van toekenning van de inkomsten

[3] De aanslagvoet is afhankelijk van het jaar van toekenning van de inkomsten

 

 

created & CMS
by Deltacom